LICH DIỄN HẰNG TUẦN TIẾNG XƯA CABARET : THỨ BẢY – CHỦ NHẬT 14 & 15/01/ 2017